Aquest dijous, ple municipal a Taradell

Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell a partir de les 8 del vespre.

Dijous, 30/06/2022

Aquest és l'ordre del dia del ple d'aquest dijous:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de 2022. Exp. 980/22. 
 5. Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars del procediment de licitació per a l'alienació per permuta, mitjançant concurs, del solar situat a la carretera de Vic, s/n, propietat de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 332/2022.
 6. Aprovació del padró d'habitants a 1 de gener de 2022. Exp.118/2022.
 7. Aprovació de la Relació de llocs de treball de 2022. Exp. 961/22.
 8. Aprovació de la declaració institucional a favor dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Exp. 982/2022.
 9. Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció i aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Taradell. Exp. 983/2022. 
 10. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal municipal núm. 24: Taxa per la prestació del servei d'escoles municipals. Exp. 1014/2022. 
 11. Aprovació de la Moció “Declaració institucional del dia per a l'alliberament i orgull LGTBI". Exp. 347/2022. 
 12. Aprovació de la Moció “Per una Plana viva”. Exp. 347/22.
 13. Precs i preguntes.