Aquest dijous, ple municipal a l'Ajuntament de Taradell

Serà a les 8 del vespre i, com sempre, en directe per la ràdio.

Dijous, 28/04/2022

Aquest dijous al vespre, es farà la sessió plenària corresponent al mes d'abril a l'Ajuntament de Taradell. Com sempre, es podrà seguir en directe per la ràdio.

Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Donar compte de l'informe de secretari intervenció d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a 31 de desembre de 2021. Exp. 1438/2021.
 5. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm.4 del pressupost municipal de 2022. Exp.610/22.
 6. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2022 d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell. Exp. 476/22.
 7. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació de Botiguers de Taradell per a la dinamització comercial de Taradell. Exp. 404/22.
 8. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'entitat NAISE Barcelona Football per a la promoció de futbol formatiu. Exp. 609/22.
 9. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'adjudicació del contracte privat d'arrendament d'un immoble de propietat privada per a destinar-lo a fins públics. Exp. 1526/2021.
 10. Adjudicació del contracte per a la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'explotació del bar del pavelló municipal d'esports “El Pujoló” i la consergeria del pavelló. Exp. 433/2022.
 11. Rectificació de les dades d'una finca registral que consten a l'acord del ple de l'ajuntament de 24 de febrer de 2022, d'aprovació de la instal·lació d'una estació transformadora d'electricitat a La Font Gran. Exp. 1460/2021.
 12. Moció per la implementació d'un servei de salut trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central. Exp. 347/2022.
 13. Precs i preguntes.
twitter