Aquest dijous, ple municipal a l'Ajuntament de Taradell

Es farà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 16/09/2021

Aquest dijous al vespre, es farà el primer ple municipal del nou curs polític a Taradell. Es tracta de la sessió corresponent al mes de setembre. Com sempre, començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell. Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Donar compte del informes del PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 2n trimestre de 2021. Exp.636/21 i 637/21.
 5. Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat al pla de sanejament financer 2021-2024. Exp. 795/2021.
 6. Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat a inversions (2a pista pavelló). Exp. 794/21.
 7. Aprovació de la sol·licitud de concertació d'un crèdit destinat a petites inversions. Exp. 839/21.
 8. Ratificació del Decret de l'alcaldessa 175/2021, de 23 de juliol, d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 9 del pressupost municipal de 2021. Exp. 995/21.
 9. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11 del pressupost municipal de 2021. Exp. 1034/21.
 10. Ratificació del Decret de l'alcaldessa núm 200/2021 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'any 2022. Exp.1033/21.
 11. Aprovació del compte general del pressupost municipal de l'exercici 2020 i donar compte de l'informe d'intervenció previst a l'article 37 del RD 424/2017. Exp. 847/21.
 12. Aprovació del conveni per a la utilització del solar municipal del Camí de Can Llebre, finca registral 4177 de Taradell. Exp. 1008/21.
 13. Aprovació de l'expedient de licitació de l'arrendament de la finca registral 4177 de Taradell, solar del Camí de Can Llebre, i delegació de facultats a la Junta de Govern Local. Exp. 695/2020.
 14. Atorgament de subvenció directa a l'AMPA de l'Institut de Taradell pel servei de vetllador del curs 2020-2021. Exp. 1091/2021.
 15. Aixecament de la resolució suspensiva de l'executivitat i publicació dels edictes de l'acord d'aprovació definitiva del Pla Parcial 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/2017.
 16. Aprovació del Pla de Millora Urbana del PAU 4-Verdaguer. Exp. 183/2020.
 17. Precs i preguntes.