Aquest dijous, ple del mes de maig a l'Ajuntament

Serà a les 8 del vespre i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 26/05/2022

Aquest és l'ordre del dia del ple:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Donar compte dels informes de PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 1r trimestre de 2022. Exp. 686 i 690 de 2022. 
 5. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 5 del Pressupost Municipal de 2022. Exp. 725/2022.
 6. Aprovació de la modificació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024. Exp. 859/2022.
 7. Aprovació del Text Refós de la Modificació núm. 12 del POUM-Ajustos en la regulació del sòl no urbanitzable (Maig 2022). Exp. 151/2020.
 8. Aprovació inicial de la Modificació núm. 14 del POUM: Regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Exp. 878/2021.
 9. Aprovació definitiva del projecte bàsic de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent” i dels projectes executius de les Fases I i II del mateix. Exp. 432, 477 i 478 de 2022.
 10. Aprovació de l'expedient de licitació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase I Construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 631/2022. 
 11. Retribucions del personal de l'ajuntament: complementació de les retribucions en situació de ILT. Exp. 692/22.  
 12. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d'Osona per la portada d'aigües Osona Sud, any 1998, i modificacions any 2021. Exp. 159/21. 
 13. Designació de les dues festes local de l'any 2023. Exp. 676/22. 
 14. Donar compte del Decret de l'alcaldessa 142/2022. Exp. 810/22.
 15. Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats culturals i educatives 2022.  
 16. Moció en suport als Jutges de Pau. Exp. 347/22. 
 17. Precs i preguntes.