Aquest dijous, es farà el ple municipal del mes de maig

Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell a partir de les 8 del vespre.

Dijous, 20/05/2021

Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, es farà a la sala de plens de la Casa de la Vila la sessió plenària corresponent al mes de maig. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de Ràdio Taradell. Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2021, relatiu a l'expropiació de la finca de l'Av. MosseÌ€n Jacint Verdaguer núm. 43 de Taradell. Exp. 330/2020. 
 5. Donar compte de les memoÌ€ries i auditories de l'exercici 2020 de les fundacions, Vilademany, l'Arpa i Escoles Bressol. Exp.1236/20, 1237/20 i 576/21.
 6. Aprovació del Reglament de l'ús de la Font Gran. Exp. 300/21. 
 7. Aprovació provisional de la Modificació núm. 13 del POUM-AÌ€mbit comercial. Exp. 1069/2020.
 8. Donar compte dels informes d'intervenció relatius al compliment de la normativa de morositat, període mig de pagament i d'estabilitat pressupostaÌ€ria i sostenibilitat financera, del 1r. trimestre de 2021. Exp. 636 i 637 de 2021.
 9. Aprovació del Pla de Sanejament Financer 2021-2024/ reequilibri RTDG 2020 (negatiu). Exp. 654/21.
 10. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost municipal de l'exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits per OPAS. Exp. 506/21.
 11. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost municipal de l'exercici 2021 en la modalitat de suplement i habilitació de crèdits. Exp. 655/21.
 12. Aprovació del conveni amb el Departament d'Interior per a l'adhesió a la Xarxa Rescat i la cessió de dos terminals a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Exp. 618/2021.
 13. Aprovació de les quotes d'urbanització provisionals corresponents a l'execució del Projecte d'Urbanització del PAU-10. Exp. 449/21.
 14. Suspensió de la tramitació de procediments urbanístics i d'atorgaments de lliceÌ€ncies urbanístiques d'instal·lacions de producció d'energia eleÌ€ctrica solar i eoÌ€lica en soÌ€l no urbanitzable. Exp. 687/21.
 15. Precs i preguntes
twitter