Aquest dijous, ple municipal de l'abril

Es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell i aquest és l'ordre del dia.

Dijous, 20/04/2023
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Modificació de l'Ordenança Fiscal municipal núm. 25: preu públic per la prestació de serveis de l'EAS. Exp. 550/23.
 5. Aprovació de l'expedient de licitació per a la concessió del bar i terrassa lateral exterior de Can Costa Centre Cultural. Exp. 213/23.
 6. Resolució d'expedient sancionador per incompliment de l'Ordenança municipal de tinença d'animals de Taradell. Exp. 416/23.
 7. Aprovació del Pla de contractació pública 2023-2026. Exp. 552/23.
 8. Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 101/2023 d'aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2022. Exp. 1686/22.
 9. Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 104/23 d'aprovació de la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2023, d'incorporació de romanents de l'exercici 2022. Exp. 480/23.
 10. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2022. Exp. 482/23.
 11. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de 2023 (OPA). Exp. 481/23.
 12. Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 5 del pressupost municipal de l'exercici 2023. Exp.570/23.
 13. Donar compte de l'informe de control intern (funció interventora). Exp. 515/23.
 14. Aprovació de la modificació del contracte dels serveis esportius i altres de caràcter complementari en les instal·lacions de l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell. Exp.813/2019
 15. Declaració d'especial interès i utilitat municipal de l'obra de substitució de la caldera existent per una de nova de l'Escola Pinediques-Edifici Infantil. Exp. 478/23.
 16. Resolució del Recurs de Reposició contra l'aprovació d'un conveni en l'àmbit el Pla Parcial núm. 7 El Vivet. Exp. 324/2023.
 17. Aprovació de la Modificació núm. 18 del POUM: Ajust en la qualificació urbanística d'una parcel·la del c. Jaume I. Exp. 601/23.
 18. Precs i preguntes.