El ple municipal d'aquest dijous tornarà a licitar l'ampliació del pavelló

Com sempre, la sessió es farà a la Sala de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Taradell.

Dijous, 28/07/2022

Aquest és l'ordre del dia del ple:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Declarar desert el procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase I construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 631/2022.
 5. Aprovació de l'expedient de licitació (procediment negociat) de la contractació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-fase i construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació”. Exp. 1128/2022.
 6. Aprovació de l'Avaluació Ambiental de la Modificació núm. 14 del POUM: Regulació per a la implantació d'instal·lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. Exp. 878/21.
 7. Aprovació inicial de la Modificació núm. 15 del POUM: Modificació de l'article 135 subzona 4a1. Exp. 1105/2022.
 8. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 7 del pressupost municipal de l'exercici 2022. Exp. 1130/22.
 9. Aprovació del PAMH (Programa d ́Actuació Municipal D ́Habitatge). Exp.1124/2022.
 10. Autorització de compatibilitat a una funcionària d'aquest ajuntament per a l'exercici de l'activitat d'assessorament a d'altres entitat del sector públic a nivell particular. Exp. 1136/2022.
 11. Moció per la programació d'actuacions al tram nord de la línia ferroviària internacional R3. Exp. 347/2022.
 12. Precs i preguntes.