Aquest dijous, ple municipal a l'Ajuntament de Taradell

Dijous, 24/02/2022

Aquest dijous, hi haurà una nova sessió plenària a la Casa de la Vila. Serà la corresponent al mes de febrer. Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell a partir de les 8 del vespre.

 1. Aquest és l'ordre del dia del ple.
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 3. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 4. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 5. Aprovació definitiva del Pla Especial per ajustar l'ordenació de la zona esportiva. Exp. 1229/21.
 6. Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. 4, de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 205/2022.
 7. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de l'expedient de licitació per a l'arrendament d'un immoble per destinar-lo a fins públics. Exp. 1526/2021.
 8. Aprovació de la instal·lació d'una Estació Transformadora d'electricitat a la Font Gran. Exp. 1460/2021.
 9. Donar compte dels informes de PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents als 4rt trimestre de 2021. Exp. 636 i 637 de 2021.
 10. Aprovació de la desafectació del solar municipal de la Carretera de Vic a Taradell cantonada carrer Jaume I. Exp. 79/22.
 11. Modificació de crèdit núm. 1/2022 d'habilitació de crèdit. Exp. 314/2022.
 12. Precs i preguntes.