Aquest dijous, l'Ajuntament aprovarà el pressupost de l'any que ve

El ple municipal serà a les 8 del vespre i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 24/11/2022

Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovacio de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2023. Exp. 729/22.
 5. Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació. Exp. 1571/22.
 6. Adhesio a la xarxa d'espais de memòria del memorial democràtic. Exp. 1529/22.
 7. Donar compte dels informes del PMP, Morositat, estat d'execució del pressupost, d'estabilitat pressupostaÌ€ria i sostenibilitat financera, corresponents al 3r trimestre de 2022 i de remissio de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2021. Exps. 686/22, 690/22 i 1486/22.
 8. Aprovació de la instal·lacio d'una estació transformadora d'electricitat al c. Miquel Martií iPol-PAU 10. Exp. 1406/22.
 9. Denominacio de dos vials nous (Passatge del Pati de les Monges i Passatge de l'Escola). Exp. 1572/22.
 10. Aprovació de la modificacio de crèdit num. 11/22 del pressupost municipal de 2022. Exp. 1561/22.
 11. Moció de declaració institucional del 25 de novembre de 2022-Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Exp. 347/22.
 12. Precs i preguntes.
twitter