Aquest dijous, es farà el ple municipal del mes de març

Com sempre, es farà a les 8 del vespre en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 04/03/2021

Aquest dijous al vespre, la sala de plens de la Casa de la Vila acollirà la sessió plenària corresponent al mes de març. Com sempre, començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Acceptació de constitució d'hipoteca en concepte de garantia de les obres d'urbanització del Pla Parcial núm. 7 El Vivet-Subsector 1. Exp. 426/17.
 5. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, d'aprovació de la liquidació definitiva de les quotes d'urbanització del PMU 3-Font d'en Déu. Exp. 740/18.
 6. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2021, d'aprovació de les quotes definitives de les contribucions especials de les obres d'urbanització del c. Font d'en Déu i del c. de Tona. Exp. 936/18.
 7. Deixar sense efectes les aprovacions de les modificacions del POUM núm. 8-Modificació de l'art. 240 de les Normes Urbanístiques del POUM i núm. 10-Modificació del Catàleg de masies-Ordenació Mas El Puig. Exps. 418/16 i 769/17.
 8. Ratificació de diversos acords de la Junta de Govern Local d'atorgament d'ajudes directes per a inversió en infraestructures de telecomunicacions en sòl no urbanitzable. Exps. 196, 225, 257 i 259 de 2021.
 9. Aprovació de l'Ordenança d'activitats sectorials i no classificades. Exp. 1253/20. 
 10. Moció d'aprovació del Manifest del dia internacional de les dones 8 de març de 2021. Exp. 233/21.
 11. Precs i preguntes.

 

 

 

twitter