Aquest dijous, es farà el ple municipal d'aquest desembre

Serà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 17/12/2020

Aquest dijous, a les 8 del vespre, es farà la sessió plenària de l'Ajuntament de Taradell corresponent al mes d'abril. Com sempre es farà a la Sala de Plens de la Casa de la Vila i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Aquest n'és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Aprovació inicial de la Modificació núm. 13 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal-Àmbit Comercial. Exp. 1069/2020.
 5. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2020, d'adjudicació del contracte “Contractació dels serveis esportius i altres de caràcter complementari a les instal·lacions de l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell”. Exp. 813/2019.
 6. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 12 del Pressupost municipal de l'exercici 2020. Exp. 1292/2020.
 7. Incoació de l'expedient de partió i atermenament del Camí Ral de Taradell a Santa Eugènia de Berga-Tram del Generó. Exp. 671/2020.
 8. Creació i composició de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a les persones. Exp. 650/2019.
 9. Modificació del Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. Exp. 650/2019.
 10. Gratificació extraordinària a favor d'una treballadora municipal per serveis extraordinaris. Exp. 1153/2017.
 11. Sol·licitud de bonificacions de l'ICIO per foment de l'ocupació. Exp. 1018/20 i 1142/20.
 12. Ratificació de l'acord de la junta de govern local de 23 de novembre de 2020 d'aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022. exp. 368/2019.
 13. Conveni amb el Consell Comarcal d'Osona de recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts. exp. 1297/2020.
 14. Precs i preguntes.
twitter