Aquest dijous, el ple municipal aprovarà el pressupost del 2024

Serà a les 8 del vespre i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell

Dijous, 23/11/2023

Ordre del dia del ple:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Aprovació del pressupost municipal i de la plantilla de personal de l'exercici 2024. Exp. 1508/23.
 5. Aprovació de la Modificació de Crèdit núm.12 del pressupost municipal de l'exercici 2023. Exp. 1498/23.
 6. Aprovació de la relació de llocs de treball _RLT- de l'Ajuntament de 2023. Exp. 704/23.  
 7. Declaració d'obres d'interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l'ocupació. Exp. 610/23. 
 8. Designació del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis i Entitats per l'energia pública. Exp. 778/2020 i 870/23. 
 9. Aprovació de l'Acta de Delimitació del Terme Municipal de Taradell amb el Terme Municipal de Tona. Exp. 636/2017. 
 10. Donar compte dels informes del pmp, morositat, estat d'execució del pressupost, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 3r trimestre de 2023 i de remissió de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2022. Exps. 695, 705 i 1462 de 2023. 
 11. Aprovació de la imposició i de l'ordenació de contribucions especials per al finançament de l'obra "Millora de l'eficiència energètica i enllumenat públic a Taradell-Actuació 6 (c. Puigmal i c. Sant Jordi)". Exp. 1447/23. 
 12. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2023 de l'adjudicació del contracte: contractació de l'obra municipal ordinària “ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent-Fase II construcció del volum de connexió amb el pavelló existent i tancament del conjunt". Exp. 1287/2023.  
 13. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2023, d'aprovació de la pròrroga del contracte del servei pel projecte de circuït estable de cinema català Cicle Gaudí. Exp. 1300/2021.
 14. Moció: Manifest del 25-N. Exp. 457/23. 
 15. Precs i preguntes.

Membres del Ple de la Corporació Municipal — Ajuntament de Taradell — Mandat 2023-2027