Correcció de dades al padró d'habitants

Correcció de les dades del padró (canvi de domicili, errors, etc.)
Qui el pot demanar?
La persona interessada.
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
El tràmit és immediat
Documentació necessària?
Descripció documentació

En relació a la identitat de la persona haurà d’aportar qualsevol dels següents documents (original o fotocòpia compulsada): DNI, o qualsevol altre document acreditatiu.

En relació a la inscripció de menors, hauran d’aportar qualsevol dels documents següents: DNI, passaport, el permís de residència o en el seu defecte el llibre de família (original o fotocòpia compulsada). En cas de separació o divorci, s’haurà de presentar la resolució judicial on hi consti la custòdia del menor.

En relació a la justificació de la residència habitual hauran d’aportar la següent documentació de forma indistinta (original o fotocòpia compulsada):

  • Contracte d’arrendament del seu habitatge acompanyat de:
    1. Cèdula d’habitabilitat.
    2. Justificant del dipòsit de la fiança prevista per la vigent Llei d’arrendaments Urbans en la forma determinada per la Llei 13 29 de juliol de 1996, reguladora del registre i dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.
  • Títol de propietat de l’habitatge situat en el municipi de Taradell, junt amb la corresponent cèdula d’habitabilitat.

En el cas de no constar com a titular en el contracte d’arrendament o títol de propietat de l’habitatge, caldrà l’autorització del propietari.

En el cas de les modificacions de dades personals caldrà:
DNI o qualsevol document acreditatiu

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45