Llicència d'obra major

Obres d'edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents, com ara les que afectin els fonaments o els elements estructurals, les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal•lacions o els serveis comuns, les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents, les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts i qualsevol altra quan així ho exigeixi la normativa urbanística.

 

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica
Quan es pot sol·licitar?

Com a mínim amb un mes d’antelació a l’inici de les obres, aportant tota la documentació necessària i tenint en compte que si l’edificació per a la qual se sol·licita llicència s’ha de destinar a l’exercici d’una activitat determinada, caldrà disposar de la corresponent autorització per a l’activitat.

 

Quan es dóna resposta?

Dos mesos, a partir de la data d’entrada de la sol•licitud de llicència d’obres al Registre General de l’Ajuntament. Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol•licitud es considerarà acceptada , llevat que s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci serà negatiu.

 

Cost
Un cop concedida la llicència, s’haurà de satisfer l’impost de construccions, instal•lacions i obres, i la taxa de llicències urbanístiques, d’acord amb les ordenances fiscals núm.5 i 20 respectivament i, si és el cas, el pagament de fiança, ordenança núm. 5, i placa d’obres, ordenança núm 16.
Documentació necessària?
Descripció documentació

1. Sol•licitud normalitzada.

2. Projecte bàsic o executiu, signat per personal tècnic competent i visat pel Col•legi professional, en el moment de presentació de la sol•licitud. En cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte executiu, cosa que s’haurà de fer abans de recollir i liquidar la llicència concedida.

Contingut mínim del projecte:
a) Memòria descriptiva de l’obra a realitzar que ha de contenir, com a mínim, el nombre d’entitats, el seu ús i superfícies, i les superfícies dels espais comuns i totals de l’edificació.
b) Justificació del compliment de la normativa vigent en matèries sectorials, entre d’altres: Construcció, habitabilitat, prevenció d’incendis, accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de les runes, reglament electrotècnic de baixa tensió, full estadístic, codi tècnic, etc.
c) Estudi geotècnic del sòl, si s’escau.
d) Amidaments i pressupost d’execució material de l’obra.
e) Estudi, o estudi bàsic de seguretat i salut, segons correspongui.
f) Plànols. Necessàriament els següents:

  • Plànol de emplaçament i de la situació que permeti una identificació indubtable de la posició i de la finca on s’executen les obres. Per a l’emplaçament l’escala no serà inferior a 1:500.
    En el plànol d’emplaçament s’acotaran els límits de finca i les distàncies a aquestes i a camins, vials, veïnat o altres elements físics.

  • Plànol justificatiu del compliment de les determinacions amb el planejament urbanístic.
    En aquest caldrà grafiar la volumetria màxima admesa, la fondària edificable, l’alçada reguladora, les distàncies a veïnat i la resta de determinacions que el planejament especifiqui en funció de la qualificació urbanística.

  • Plànol de la infraestructura existent (aigua, electricitat i altres), la connexió prevista i els elements de la urbanització que es puguin veure afectats.

  • Plànols de plantes i de façanes, amb les seccions que calgui per a la complerta comprensió. Aquests plànols es dibuixaran a escala 1:50 o 1:100.

g) En el cas que l’edificació hagi de ser sotmesa a divisió horitzontal, caldrà aportar en el moment de la sol•licitud de la llicència d’obres el projecte executiu de telecomunicacions signat per personal tècnic competent i visat pel col•legi professional, d’acord amb la legislació sectorial vigent (RD 1/1998 i decrets 116/2000 i 117/ 2000) o el full d’encàrrec del projecte. En el cas que es presenti el full d’encàrrec, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte, cosa que s’haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies abans de l’inici de les obres.

3. Full d’assumpció de direcció de l’obra signat i visat per personal tècnic competent.

4. Full d’assumpció de direcció d’execució de l’obra signat per personal tècnic competent i visat pel col•legi professional.

5. Programa de control de qualitat.

6. Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge.

7. Si l’obra requereix ocupar la via pública o la instal•lació de grues torre, caldrà obtenir simultàniament la preceptiva llicència.

8. Quan s’hagi finalitzat l’obra, si s’escau, s’ha de presentar el certificat emès per la Direcció General de Radiodifusió i Telecomunicació.

9. Declaració d’acceptació i d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora, la instal•ladora, etc.

 

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre General de l’Ajuntament de Taradell
de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45