Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments

Data de l'anunci: Dilluns 01/01/2018

Documents adjunts