Ordenança fiscal núm. 20:Taxa per llicències d'obres

Data de l'anunci Dissabte 01/01/2022

Documents adjunts