Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa de a via pública

Data de l'anunci Dissabte 01/01/2022

Documents adjunts