Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per utilització privativa de a via pública

Data de l'anunci: Dilluns 01/01/2018

Documents adjunts