Suspensió tramitació procediments urb. d´atorgament de llicències urb. d´instal. producció energia elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable

Data de l'anunci: Divendres 21/05/2021

Documents adjunts