Seu electrònica

Tauler d'anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell

Dimarts, 13/01/2009
AnuncisData
Ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 20:Taxa per llicències d'obres01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 21:Taxa per activitats01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 25: Preu públic per la prestració de serveis a l´EAS01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 26:Taxa per prestació de serveis funeraris01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 28: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 29:Taxa pel subministrament d´aigua01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 32: Taxa per la retirada de vehicles 01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 40: Taxa del recàrrec sobre el cànon de l’aigua01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 44: Taxa per l’ús de les instal.lacions culturals01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors''01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 48: Ordenança fiscal general de preus públics01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública01/01/2022
Ordenança fiscal núm. 7: Taxa empreses explotadores de serveis de subministraments01/01/2022
Nomenament vigilant local31/12/2021
Aprovació definitiva Projecte d´Urbanització del PAU-1029/12/2021
Nomenament funcionari interí vigilant local29/12/2021
Junta de Govern Local nº 49 de 2021-12-2727/12/2021
Aprovació definitiva Pressupost Municipal i la plantilla de personal de l'any 202224/12/2021
Modificació RLT Ajuntament de Taradell 202124/12/2021
Ple de desembre 202123/12/2021
Convocatòria i ordre del dia del Ple de desembre 202121/12/2021