Nota relativa a l’exigència del Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual i mecanismes disponibles per a la seva obtenció.

I. Marc Normatiu:

La Llei 26/2015, de 28 de juliol (BOE del 29), de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, juntament amb la Llei 45/2015, de 15 d'octubre, de voluntariat, han inclòs com a requisit per l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.

Això comporta que els qui pretenguin accedir o exerceixin professions, oficis o activitats que impliquen contacte habitual amb menors han de presentar obligatòriament aquest certificat.

Amb la inclusió d'aquest requisit, i sobre la base del dret del menor a que el seu interès superior sigui prioritari, s'ha incorporat a l'ordenament espanyol la normativa internacional i comunitària de protecció del menor.

La Llei 26/2015 inclou la creació del Registre Central de Delinqüents Sexuals, que s'ha regulat en el RD 1110/2015, de 11 de desembre.

En ell figuren les dades d'identitat i del perfil genètic de les persones que han estat condemnades per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

Es tracta d'un mecanisme que facilita la prevenció, la investigació i persecució d'aquests delictes i pretén evitar que els que siguin condemnats puguin realitzar activitats o exercir professions o oficis en contacte amb menors.

Des de l'entrada en vigor del Registre Central de Delinqüents sexuals el passat 1 de març, per l'Administració General de l'Estat s'han establert diferents formes per poder obtenir aquest certificat i habilitat els canals per a ser utilitzats pel ciutadà.

L'exigència de l'acreditació d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals afecta:

1. A les Administracions Públiques, en contractacions, convocatòries de processos selectius, de caràcter fix o temporal, processos interns de provisió de llocs, i fins i tot en el marc d'un contracte o encàrrec de gestió, quan hi hagi contacte habitual amb un menor, i encara que el personal no depengui de l'administració.

2. A entitats privades que contractin personal per a activitats relacionades amb menors.

3. Al mateix ciutadà.

II. Mecanismes per a l'obtenció del certificat:

Són nombroses les professions en què és exigible aquest certificat. Per a la seva obtenció la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques compta amb dues eines informàtiques, la Carpeta Ciudadana i la Plataforma de intermediación de datos, que permeten agilitzar i obtenir d'una forma ràpida el justificant d'absència d'aquests delictes.

A. Carpeta Ciudadana: ofereix un punt d'accés a través del qual el ciutadà pot conèixer l'estat dels seus expedients i consultar la seva informació personal que consta en els diferents organismes públics. A través d'ella pot obtenir justificant d'absència de delictes de naturalesa sexual i lliurar-ho en l'entitat sol·licitant.

Interessa subratllar que aquesta eina també facilita l'obtenció de certificats d'antecedents en el cas de les contractacions que realitzin centres privats.

Mitjançant Carpeta Ciudadana el ciutadà obté el seu justificant d'absència de delictes sexuals i l'entitat/empresa corresponent pot comprovar mitjançant el codi segur de verificació, que figura en el propi justificant, la integritat del document utilitzant la seu electrònica del Punt d'Accés General del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Amb Carpeta Ciudadana, el ciutadà pot obtenir també altres dades, com les dades del padró, realitzar un canvi de domicili, conèixer les seves titulacions acadèmiques (universitàries i no universitàries), informació cadastral sobre béns immobles de la seva titularitat, etc.

B. Plataforma de Intermediación de Datos: concebuda per a ser usada per les administracions públiques i que permet intercanviar informació entre les mateixes i aconseguir que d'aquesta manera el ciutadà no hagi d'aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions.

El dret del ciutadà a no presentar, per als tràmits administratius, documents que estiguin en poder de les Administracions Públiques està reconegut des de la Llei 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común i la Llei 11/2007, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos i es reitera en l'article 28 de la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Per exemple, un Ajuntament que vagi a contractar personal per a campaments o altres activitats semblants en contacte amb menors, no necessita demanar el certificat al ciutadà. Amb l'autorització prèvia del mateix, pot obtenir el certificat negatiu utilitzant la Plataforma de Intermediación.

La plataforma ofereix avantatges per al ciutadà i per a les Administracions.

Per al ciutadà:

• Estalvi de temps i cost en disminuir el nombre de documents que ha d'aportar.

• Comoditat per complir les seves obligacions envers les Administracions Públiques.


Per a les Administracions:

• Més fiabilitat de les dades rebudes.

• Disminució de costos.

• Millora de la imatge davant el ciutadà.


L'Administració General de l'Estat amb la intermediació de dades posa a disposició de l'administració autonòmica i local de manera gratuïta una aplicació web, el Cliente Ligero SCSPv3, que un cop configurada i implantada a les seves instal·lacions, permetrà a aquestes administracions l'accés als serveis disponibles a la Plataforma de Intermediación.