Ple Municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Integrat per 13 regidors i regidores escollits democràticament i presidit per l'alcaldessa, té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres i en matèria processal.

La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 9 regidors i regidores d'ERC i 4 regidors i regidores de JxT.

El Ple celebra una sessió ordinària cada mes, i extraordinària quan així ho disposi l'alcaldia o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren el primer dijous hàbil de cada mes a les vuit del vespre (20:00 hores), a la sala de plens de l'Ajuntament (C/ de la Vila, 45). A continuació hi ha torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Consulta l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària.

Consulta les actes del Ple municipal.