Pressupost inicial

El ple de l'Ajuntament de Taradell aprova inicialment els pressupostos municipals per al 2018  en el plenari municipal del 14 de desembre de 2017.

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Impostos Directes 2.255.961,15€
2 Impostos Indirectes 88.741,01€
3 Taxes, Preus Públics i altres ingressos 2.103.875,14€
4 Transferència corrents 1.574.297,01€
5 Ingressos Patrimonials 37.649,44€
 

Operacions Corrents

6.060.523.75€
6 Alienació d'Inversions Reals 0€
7 Transferències de Capital 431.000,00€
 

Operacions de Capital

431.000,00€
8 Actius Financers 0€
9 Passius Financers 315.000,00€
 

Operacions Financeres

315.000,00€
 

Total general

6.806.523,75€

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2018 (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions inicials
1 Despeses de Personal 1.242.260,09€
2 Despeses Corrents en Béns i Serveis 3.532.886,12€
3 Despeses Financeres 51.222,33€
4 Transferència corrents 492.486,41€
5 Fons de contingència i altres imprevistos 27.604,90€
 

Operacions Corrents

5.346.459,85€
6 Inversions Reals 812.435,14€
7 Transferències de capital 112.346,00€
 

Operacions de Capital

924.781,14€
8 Actius financers 0€
9 Passius Financers 535.282,76€
 

Operacions financeres

535.282,76€
 

Total general

6.806.523,75€