Retribucions de càrrecs de confiança

Nomenament com a personal eventual de confiança de l'Alcaldia d'aquesta Corporació a la Sra. Berta Vaqué Parés amb efectes del dia 1 de gener de 2017, com a cap de la unitat tècnica. Accediu al currículum i al Decret d'Alcaldia número 165/2016 de data 22 de desembre de 2016 als documents adjunts.