Retribucions de càrrecs electes

D'acord amb voluntat de transparència, a continuació es dóna detall de les retribucions que percep l'alcalde per a la seva dedicació a jornada completa i els regidors per assistències segons aprovació al Ple del dia 25 de juny del 2015.

 

Retribucions de càrrecs electes Import
1. Càrrecs electes amb dedicació  
Retribucions brutes mensuals  
Alcaldia - Presidència. Dedicació complerta 2.982,51€
2. Retribució per assistència a Plens  
Retribucions per sessió 153,84€
3. Retribució per assistència a la Junta de Govern Local  
Retribucions per sessió 64,28€
4. Retribució per assistència a la Comissió Informativa General  
Retribucions per sessió 6,73€
5. Retribució per assistència a la Comissió Especial de Comptes  
Retribucions per sessió 6,73€
6. Retribució per assistència a les Reunions de Coordinació de les Àrees de Noves Tecnologies i Comunicació i de Cultura  
Retribucions per sessió 64,28€
7. Retribució per exercici càrrec de tresorer  
Retribucions brutes mensuals 278,62€

L'alcalde no percep retribucions per assistències ja que aquestes estan considerades dins la dedicació a jornada complerta.

Els grups polítics municipals no perceben cap retribució com a tal.