Ple municipal

El Ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble. Integrat per 13 regidors i regidores escollits democràticament i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, és la següent: 8 regidors i regidores de CiU, 4 d'ERC i 1 regidor de SI.

El Ple celebra una sessió ordinària cada mes i extraordinària quan així ho disposi l'alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores. Les sessions ordinàries se celebren el primer dijous hàbil de cada mes a les 20:30h, a la sala de plens de l'Ajuntament (C/ de la Vila, 45). A continuació hi ha torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Consulta l'ordre del dia de la pròxima sessió plenària 

Consulta les actes del Ple municipal

 

Coneix la composició del Ple