Comissió Especial de Comptes

Contacteu amb el president de la comissió de comptes

Ompliu la següent informació per poder atendre i donar resposta al vostre missatge.

M'agradaria rebre el butlletí informatiu municipal

L'emissió d'aquest formulari en cap cas s'incorporarà al registre municipal ni generarà la creació d'un expedient o procediment oficial. En cas de voler formalitzar la gestió, cal utilitzar el tràmit específic que trobarà a la seu electrònica.

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

La Comissió es reuneix un cop a l'any.

 

Composició

  • Lluís Verdaguer i Vivet, presidència (CiU)
  • Jordi Baucells i Colomer (CiU)
  • Cristina Santamaria i Abelló (CiU)
  • Lluís Rodríguez i Rufart (ERC)
  • Salvador Clot i Tor (ERC)
  • Jacint Casadevall i Puig (SI)
  • Josep Rovira i Sadurní, secretari-Interventor