L’Ajuntament de Taradell aposta per l’administració electrònica

Dilluns 15/05/2017

L'Ajuntament de Taradell fa un pas endavant implantant l'administració electrònica. Aquests és un model d'administració pública basat en l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, combinat amb els canvis organitzatius necessaris per millorar l'eficiència interna, les relacions intraadministratives i interadministratives i les relacions de l'administració amb la ciutadania, les empreses i les organitzacions.

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, de procediment comú de les administracions públiques, que estableix l'ús dels mitjans electrònics de manera obligatòria per a totes les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, en les seves relacions amb l'Administració.

En els canvis interns de l'administració comporta tramitar els expedients de manera electrònica, utilitzar la notificació telemàtica com a via preferent i la digitalització de tota la documentació rebuda en paper.

Mitjançant el portal de seu electrònica, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un punt d'accés únic amb les eines necessàries perquè aquesta s'hi pugui relacionar des de casa o des de qualsevol lloc que desitgi, els set dies de la setmana i les 24 hores del dia, eliminant la necessitat de desplaçar-se físicament a l'Oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.

A través d'aquesta seu s'accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l'Ajuntament de Taradell; s'hi poden iniciar tràmits, presentar documents al Registre general electrònic, així com consultar les publicacions d'actes administratius i altres informacions d'interès públic en el Tauler d'anuncis electrònic.

De manera progressiva es van incorporant tràmits dels diversos serveis públics per poder tramitar-los de manera telemàtica. Tanmateix, les persones físiques poden continuar dirigint-se a l'Ajuntament de forma presencial.